Nieuws

23-3-2020       Coronacrisis

In verband met de Corona-crisis heeft Stabilanzz de bedrijfsvoering aangepast. Om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden volg ik  de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat ik nu geen huisbezoeken afleg. Uiteraard blijf ik (tijdens de spreekuren) telefonisch en per mail bereikbaar. Ik wens iedereen veel sterkte en hoop dat deze crisis snel voorbij is.

2-12-2019       Rechtbank Limburg start met schuldenloket

Op 1 januari 2020 start de rechtbank Limburg met het Schuldenloket. Het Schuldenloket moet ertoe leiden dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er gemakkelijker gewerkt kan worden aan een passende oplossing. De oplossing kan liggen in het doorverwijzen naar professionele schuldhulpverlening. Meer informatie.

23-10-2019      Tarieven bewindvoering per 1-1-2020 geïndexeerd

De beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren in de Regeling beloning zijn geïndexeerd voor 2020. De regeling indexering beloning is 10-10-2019 in de Staatscourant gepubliceerd en zal per 1 januari a.s. ingaan. De nieuwe tarieven zijn ook zichtbaar op deze website onder tarieven.

18-10-2019       Schuldenwijzer geeft snel inzicht in eigen schulden

Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie. Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd. In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders.

12-5-2019         Schuldenaars worden zelfredzamer tijdens schuldentraject

Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam concluderen in een onderzoek naar zelfredzaamheidseffecten tijdens schuldentrajecten, dat scores in orde en overzicht toenemen tijdens een schuldentraject. Scores met betrekking tot uitgavenbeheersing blijven gelijk en scores voor kennis en begrip nemen zelfs af. Dit laatste is niet verwonderlijk aldus de onderzoekers. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het leren door vaak te doen, vaak effectiever is dan kennisoverdracht.

11-12-2018       Veel mensen met ernstige betalingsproblemen krijgen geen hulp

1,5 miljoen huishoudens (21%) hebben betalingsproblemen. De ene helft heeft lichte problemen, de andere helft ernstige. Van hen krijgt 34 procent geen enkele hulp. Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening. Dit blijkt uit het rapport Financiële Problemen 2018 dat het Nibud maandag 10 december 2018 publiceert.

20-11-2018      Tarieven bewindvoering per 1-1-2019 geïndexeerd

De beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren in de Regeling beloning zijn geïndexeerd voor 2019. De regeling indexering beloning is 15-11-2018 in de Staatscourant gepubliceerd en zal per 1 januari a.s. ingaan. De nieuwe tarieven zijn ook zichtbaar op deze website onder tarieven.

15-9-2018        Nieuwe Aanbevelingen LOVCK&T

Op 7 september 2018 heeft het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht de herziene versie van de Aanbevelingen meerderjarigenbeleid vastgesteld. Doel van deze aanbevelingen is uniformering in de rechtstoepassing binnen de verschillende rechtbanken. De aanbevelingen gelden voor alle rechtbanken als uitgangspunt. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken.

1-8-2018           Evaluatie nieuwe wetgeving voor bewindvoering

Op 1 januari 2014 is de Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap (cbm) in werking getreden. Enkele maanden later is het Besluit kwaliteitseisen cbm van kracht geworden en nog enkele maanden later de Regeling beloning cbm. In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Bureau Bartels onderzoek gedaan
naar de praktijkervaringen van verschillende typen actoren met deze wetswijzigingen en vastgelegd in het rapport Evaluatie Wet wijziging cbm.

24-5-2018         Privacyverklaring Stabilanzz

Stabilanzz verwerkt persoonsgegevens van haar cliënten op een zorgvuldige wijze. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Stabilanzz onder andere een Privacyverklaring opgesteld waarin een ieder kan lezen hoe binnen Stabilanzz met persoonsgegevens wordt omgegaan en wat de rechten van betrokkenen zijn.

13-3-2018         Convenant bewindvoerders-gemeenten Maastricht-Heuvelland

De samenwerkende gemeenten Maastricht-Heuvelland hebben een convenant gesloten met 23 bewindvoerders, waaronder Stabilanzz, om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Het convenant vloeit voort uit een landelijke initiatief van VNG en branche-organisatie voor bewindvoerders.

25-1-2018         Kostendelersnorm van toepassing bij kwijtschelding belastingen

Per 1 januari 2015 is in de Participatiewet de kostendelersnorm ingevoerd. De hoogte van de bijstandsnorm is daarmee afhankelijk geworden van het aantal personen waarmee de kosten kunnen worden gedeeld, kostendelers genoemd. Als gevolg van invoering per 1-1-2018 van de kostendelersnorm bij kwijtscheldingsverzoeken zullen kostendelers minder gauw voor kwijtschelding van (gemeentelijke) belastingen in aanmerking komen.

20-11-2017       Bewindvoerders en rechtbanken communiceren voortaan digitaal

Voor alle professionele bewindvoerders wordt het mogelijk voortaan digitaal te communiceren met de rechtbanken. Het gaat om 160.000 nu nog vooral papieren dossiers. De rechter controleert het werk van de bewindvoerder en de bewindvoerder kan daarvoor nu de stukken digitaal aanleveren. Dit bespaart niet alleen veel geld en tijd maar zorgt ook voor meer kwaliteit. Sinds 6-11-2017 zijn alle dossiers van Stabilanzz digitaal gekoppeld met de rechtbank Limburg.

28-9-2017         Betere samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders

De gemeenten Maastricht en de Heuvellandgemeenten willen de dialoog aangaan met professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders in de regio om de onderlinge samenwerking verder te verbeteren en bestendigen. Het initiatief volgt uit een landelijk project “Samen Verder” en zal resulteren in een regionaal convenant waarin afspraken worden gemaakt over communicatie onderling, rolverdeling, taakverheldering en kwaliteitsborging.

18-6-2017         Individuele inkomenstoeslag niet meer volledig in schuldregeling

De individuele inkomenstoeslag, een jaarlijkse toeslag van de gemeente bovenop de uitkering, wordt jaarlijks uitgekeerd en voor het vrij te laten bedrag (vtlb) tot op heden toegerekend aan de maand waarin het wordt ontvangen. Deze verrekening stuit op grote weerstand vanuit de praktijk. De werkgroep Vtlb heeft daarom besloten de verrekening per 1-7-2017 te wijzigen. Lees meer…

12-5-2017        Stabilanzz werkt samen met Budgetkring

Een van de taken van de bewindvoerder is, waar mogelijk, de zelfredzaamheid van de onder bewind gestelde te bevorderen. Stabilanzz geeft hieraan deels invulling door cliënten aan te melden voor deelname aan de Budgetkring. Stichting Budgetkring organiseert werkgroepen waarin deelnemers gestimuleerd worden bewust en zorgvuldig om te gaan met hun geld en hun leven.

13-4-2017         2,5 miljoen huishoudens hebben te weinig geld achter de hand

Het Nibud vindt het zeer zorgelijk dat 2,5 miljoen huishoudens te weinig geld achter de hand hebben. Vrijwel iedereen heeft een reservepotje nodig om onverwachte uitgaven mee op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico in de zorg en het vervangen van huishoudelijke apparaten. Deze huishoudens lopen daardoor een risico op financiële problemen. Het Nibud adviseert in het rapport ‘Geld achter de hand makkelijker maken’ onder andere dat sparen een normale vaste maandelijkse uitgave moet worden in plaats van geld dat overblijft en opzij wordt gezet.

10-10-2016       Korte video over wat beschermingsbewind is

Op www.rechtspraak.nl wordt met behulp van een korte video uitgelegd wat bewind is. Handig voor rechtzoekenden of professionals die hun cliënten uitleg willen geven over bewindvoering.

30-9-2016         Stabilanzz is volwaardig lid van NBPB

Stabilanzz is toegelaten als volwaardig lid van de NBPB. NBPB is een beroepsorganisatie voor professionele bewindvoerders. De NBPB biedt een waarborg voor de kwaliteit van haar leden. Het lidmaatschap geeft de mogelijkheid om als bewindvoerder kennis en ervaring te delen met andere bewindvoerders en het beroep verder te professionaliseren.

24-5-2016         Adempauze om uit de schulden te komen

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders en/of aanmaningen van de belastingdienst. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen. Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen. Lees meer…..

4-4-2016           Overheden moeten meer samenwerken bij terugvorderen schulden

Burgers die schulden hebben bij de overheid, kunnen nog verder in de financiële problemen komen door de uiteenlopende aanpak van overheidsinstanties die geld terugvorderen. Om te voorkomen dat schulden verder oplopen moeten deze overheden beter samenwerken. In de zogenoemde Rijksincassovisie die Klijnsma namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, stelt ze maatregelen voor om daar een eind aan te maken.

30-11-2015        1 op de 5 huishoudens heeft te maken met schulden

Uit het onderzoek “Huishoudens in de rode cijfers 2015” van Panteia blijkt dat bijna 1 op de 5 huishoudens in Nederland te maken heeft met risicovolle schulden, problematische schulden of in een schuldhulpverleningstraject zit. De aantrekkende conjunctuur vertaalt zich in de onderzoeksperiode (9-2013 t/m 5-2015) niet in een afname van het aantal schuldenaren maar de groei vlakt wel af.

10-11-2015        Verdiepend onderzoek naar onderbewindgestelden

Van slechts een kleine minderheid van de onderbewindgestelden, kan verwacht worden dat zij op termijn weer financieel zelfredzaam wordt. Dit komt mede omdat bij onderbewindgestelden meestal een combinatie van problemen speelt, zoals de combinatie van problematische schulden met een verstandelijke beperking of psychische problemen. Dit zijn de uitkomsten van een onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

19-10-2015       Aantal huishoudens met problematische schulden neemt toe

Zaterdag 17 oktober is door de VN uitgeroepen tot Wereldarmoededag. Gemeenten werken het hele jaar aan de bestrijding van armoede. Rondom 17 oktober is er extra aandacht hiervoor, vooral omdat het aantal huishoudens met problematische schulden de laatste jaren duidelijk toeneemt. Meer informatie…

26-6-2015          Beslagvrije voet wordt eenvoudiger

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken informeert de Tweede Kamer per brief over een vereenvoudiging van de vaststelling van de beslagvrije voet. De beslagvrije voet moet voorkomen dat mensen met schulden onvoldoende overhouden om in (basale) kosten van levensonderhoud te kunnen voorzien. Het nieuwe systeem houdt minder rekening met individuele omstandigheden en werkt meer met standaardgegevens.

15-4-2015          Nieuw informatieblad over curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.

9-4-2015             Rechters weigeren wanbetalers in cel te stoppen

Rechters weigeren nog langer mensen te gijzelen voor boetes. Rechters keren zich daarmee tegen de omvangrijke gijzelingspraktijk van het OM. Vorig jaar diende het OM 130.000 gijzelingsverzoeken in, het uiterste dwangmiddel voor mensen die hun boetes niet betalen. Meer informatie…

23-11-2014          Nieuwe regeling beloning beschermingsbewindvoerders

In de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn de tarieven voor 2015 voor beschermingsbewind vastgesteld. Deze uniforme regeling gaat uit van een forfaitaire jaarbeloning op basis van het aantal gewerkte uren. De tarieven gaan in op 1 januari 2015. Meer informatie….

20-10-2014          Eenmalige koopkrachttegemoetkoming door gemeenten

Op grond van de Wet en het Besluit koopkrachttegemoetkoming lage inkomens, die op 18 oktober 2014 in werking is getreden, hebben personen met een inkomen van ten hoogste 110 procent van de van toepassing zijnde bijstandsnorm recht op een eenmalige koopkrachttegemoetkoming in het jaar 2014. Meer informatie….

27-7-2014            Onderzoek naar toename van beschermingsbewind

In opdracht van het Ministerie van SZW is onderzoek gedaan naar de toename van beschermingsbewind en de daarmee gepaard gaande stijgende kosten voor gemeenten.

31-3-2014            Nieuw informatieblad over curatele, bewind en mentorschap

In dit informatieblad vindt u informatie over wat curatele, bewind of mentorschap betekent en wanneer deze maatregelen genomen kunnen worden.

3-2- 2014             Nieuw besluit kwaliteitseisen beschermingsbewindvoerders

Op 29 januari 2014 is een nieuw besluit gepubliceerd waarin de kwaliteitseisen worden geregeld waaraan curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren moeten voldoen. Meer informatie….

3-1-2014              Nieuw register voor curatele en bewind

Het openbare register waarin vermeld staat wie onder curatele is gesteld, wordt dit jaar uitgebreid. Ook mensen die na 1 januari 2014 onder bewind zijn gesteld wegens verkwisting of problematische schulden, worden erin opgenomen. Schuldeisers kunnen daarin nagaan of een persoon onder bewind is gesteld. Meer informatie…

Recent Posts